צוואה הדדית

עד שהמוות יפריד בינינו – הכל על צוואה הדדית

בני זוג רבים מבקשים לערוך צוואה משותפת אשר תסדיר את ענייניהם ורכושם באופן של הסתמכות הדדית במקרה של פטירת אחד מבני הזוג. צוואות הדדיות הינן צוואות שעורכים שני בני הזוג במשותף ובאופן הדדי ביניהם, כך שתוכן צוואת כל אחד מבני הזוג מסדירה לא רק את ענייניו, אלא למעשה גם מעגנת את זכויותיו של בן הזוג הנותר בחיים.

על אף שהדבר נשמע כמעט טריוויאלי,  התיקון לחוק הירושה  אשר הסדיר את נושא הצוואות ההדדיות  נוסף ע"י המחוקק רק ב-2005. עד אותו היום, צוואות הדדיות היו פרי המציאות והפרקטיקה בלבד.

מכאן שצוואות הדדיות אשר נערכו טרם שנה זו ייבחנו משפטית באופן אחר וע"פ הפסיקה, בשונה מצוואות שנערכו לאחר התיקון לחוק ונבחנות ע"פ חוק הירושה. התיקון לחוק גם קבע כי צוואות הדדיות חלות על "בני זוג", כלומר , לא מדובר בזוגות נשואים בלבד, אלא גם ידועים בציבור יכולים לערוך צוואות הדדיות.

רבים נוטים להתבלבל ולחשוב בשל השם הניתן לצוואה מסוג זה – צוואה הדדית, כי מדובר במסמך אחד כאשר בפועל חשוב להבין שצוואה הדדית, על אף שמה, היא למעשה שתי צוואות נפרדות בעלות מנגנון הסתמכות הדדי ומכאן שמה.

מבחינת תצורת המסמך, אין מניעה לעריכת צוואה משותפת הנעשית בנוכחות עדים במסמך אחד. לעומת זאת לא יהיה ניתן לערוך צוואה משותפת בכתב יד בצוואה אחת, שכן לא כל אחד מהמצווים כתב בכתב ידו את כל הצוואה, הבסיס הדרוש למתן תוקף מחייב לצוואה בכתב יד.

לעיתים רבות בני זוג מנסחים צוואות מבלי להבין כי מדובר בצוואה הדדית על המשתמע מכך משפטית ומבלי להבין את המשמעויות מאחורי מסמך זה. כל אלו מעלים את החשיבות והצורך של עריכת צוואה הדדית בפני עורך דין ירושה בתל אביב הבקיא בדיני צוואות וירושות ואשר יבהיר ויוודא כי שני בני הזוג מבינים את ההתחייבות וההשלכות שבעריכת צוואה מסוג זה.

יתרונות הגלומים בצוואה הדדית

עריכת צוואה הדדית מקובלת בין בני זוג, שרוצים להבטיח כי בעת פטירתו של אחד מהם, בן הזוג שנותר בחיים לא יהא נתון לחסדיו של מי מהיורשים האחרים ויוכל להמשיך ולהתקיים באותה רמת חיים אליה הורגל עד לאותה נקודת זמן, זאת מבלי לחשוש שיהיה מי שישים ידיו על העיזבון ויפגע ברווחתו.

היתרון הגדול בצוואה הדדית טמון בהבטחת המשך רווחתו של בן הזוג הנותר בחיים מחד, לצד ההבטחה שישמרו כל העת גם רצונותיו של בן הזוג שנפטר.

הדבר נעשה באופן של הגבלת בן הזוג הנותר בחיים ביכולת לשנות את צוואתו (צוואת המנוח) לאחר מות בן הזוג השני, כך לוודא כי לאחר מותם של שני בני הזוג יועבר רכושם לצד שלישי אשר הוחלט מראש (לרוב ילדיהם המשותפים אך אין לכך הכרח) מבלי שהוראה זו תשתנה ע"י בן הזוג שעודנו בחיים. מנגנון הגנה זה, מהווה את היתרון בליבה של הצוואה ההדדית, אך הוא גם העשוי להוות הבעיה העיקרית בצוואה מסוג זה, בעיקר כאשר מי מבני הזוג אינו מבין עד הסוף את ההשלכות שבניסוח צוואה מסוג זה.

כנגזרת מההשלכות מרחיקות הלכת שבצוואה מסוג זה מומלץ כאמור לעשותה באמצעות בעל מקצוע ובמקרה זה עורך דין הבקיא בתחום.

סדר ההורשה בצוואה הדדית

צוואות הדדיות כוללות שני שלבים של ציווי– בעת פטירת אחד מבני הזוג ולאחר מכן לאחר פטירת בן הזוג השני. כאמור, מנגנון צוואה מסוג זה כולל בראש ובראשונה מנגנון הסתמכות הדדי – כלומר יצוו בני הזוג את העיזבון בראש ובראשונה האחד לטובת השני. כאשר יחד עם זאת כבר בשלב זה אין מניעה לסייג חלק מן העיזבון לטובת צד שלישי, תוך הסכמה של שני בני הזוג לכך.

בהמשך, תכלול הצוואה את אופן חלוקת העיזבון לאחר מותו של בן הזוג השני, באופן המוסכם על שניהם. ניתן שיורישו שני בני הזוג את רכושם לצד שלישי זהה, אך יוכלו גם להוריש כל אחד את חלקו לצד שלישי שונה, כל אחד ע"פ בחירתו. כך לדוגמא, זוגות רבים המצויים בפרק ב' לחייהם ומגיעים כל אחד עם משפחה משלו מפרק א',  יוכלו להוריש את עזבונם זה לזו ולאחר מכן כל אחד לילדיו הביולוגים מנישואיו הראשונים.

עולה השאלה האם ניתן לבטל צוואה הדדית?

כמו כל צוואה אחרת, גם צוואה הדדית ניתנת לביטול תחת תנאים מסוימים, אך מכאן גם נובע הקושי של צוואות הדדיות. על פי החוק, אופן הביטול יושפע מהמועד בו יבקש מי מבני הזוג לבטלה – האם כאשר הצד השני בחיים או לאחר מותו.

ביטול צוואה הדדית כשהצד השני בחיים

ביטול צוואה הדדית פשוט יותר לביצוע כאשר בן הזוג עודנו בחיים.

צוואה הדדית היא למעשה שתי צוואת שמסתמכות אחת על השנייה. על כן, ביטול של צוואה אחת יגרור אחריו בהכרח גם את ביטול הצוואה השנייה.

כל אחד מבני הזוג יוכל להחליט באופן חד צדדי על ביטול צוואתו, ומבלי שתידרש לכך הסכמה של בן הזוג השני, תוך הבנה כי הדבר יביא לביטולן של שתי הצוואות באופן אוטומטי.

על מנת להביא לביטולה של צוואה מסוג זה, הצד המבטל חייב להודיע לצד השני בכתב על ביטול הצוואה.

יש לסייג ולומר כי ביטול חד צדדי של צוואה הדדית, גם כאשר בן הזוג השני עודנו בחיים, הינו תלוי מצב רפואי של בן הזוג. כלומר יש לוודא כי לא מתקיים מצב בו אחד מבני הזוג הינו פסול דין, כלומר נחשב כמי שאינו כשיר לערוך צוואה חדשה, שהרי במצב דברים שכזה יחולק רכושו של בן הזוג ע"פ דין ולא ע"פ רצונו כפי שזה בא לידי ביטוי בעת עריכת הצוואה ההדדית.

ביטול צוואה הדדית כשהצד השני אינו בין החיים

כאן כבר מדובר במצב דברים סבוך יותר שהרי יש לראות בכך עיוות של רצון בן הזוג הנפטר, אשר הלך לעולמו ביודעו כי הותיר אחריו צוואה המפרטת את רצונותיו מבלי שזו תשונה בידי מין דהוא.

יחד עם זאת במצבים מסוימים ניתן יהיה לבטל צוואה הדדית גם לאחר מותו של בן הזוג.

כל עוד לא חולק העיזבון, הצד שנותר בחיים יכול לבקש לבטל את צוואתו ההדדית גם לאחר שהצד השני אינו בין החיים, אלא שאז עליו להסתלק מהחלקים בצוואה שלא צוו לטובתו, וצוו לטובת ילדיו, אחיו או בן זוגו.

כלומר, המחוקק הותיר פתח לביטול הצוואה ההדדית ובלבד שאין מאחורי הדרישה ניסיון להנות שלא כדין מעיזבונו של בן הזוג המנוח.

במצב בו כבר חולק העיזבון והצד שנותר בחיים מבקש לבטל את צוואתו, יהא הדבר סבוך יותר, ויותנה בכך שהצד אשר הגיש את הבקשה לביטול הצוואה ישיב את מה שירש עפ"י הצוואה ההדדית. רק לאחר מכן יוכל מבקש הביטול להביא לביטול הצוואה.

לסיכום האמור, צוואה הדדית היא צוואה בעלת יתרונות רבים המבטיחים את שמירת רצונם ואיכות חייהם של שני בני הזוג. באמצעות צוואה מסוג זה ניתן להבטיח את שמירת רצונו של הבן הזוג הנפטר זאת לצד הבטחת המשך שגרת איכות החיים של בן הזוג הנותר בחיים.

צוואה הדדית מחייבת את שני בני הזוג וניתן לבטלה באופן משותף או חד צדדי כל עוד שני בני הזוג עודם בחיים. כאשר במקרים מסוימים ניתן יהיה להביא לביטולה.

למרות שמה, מדובר בשתי צוואות נפרדות הנערכות תוך הסתמכות הדדית של בני זוג. ומדובר בצוואה בעלת השלכות משפטיות נרחבות ועל כן יש לוודא כי שני בני הזוג מבינים אותן היטב בטרם חתמו עליה.

חשוב מאוד לא לערוך צוואה זו מבלי שהובנו השלכותיה באופן מלא ע"י בני הזוג, ומומלץ לעשותה בליווי עורך דין חוזים המומחה בתחום דיני הצוואות והירושות.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת צוואות הדדיות ונשמח ללוות אתכם באופן הבטוח ביותר בדרך להבטחת רצונותיכם.

לקבלת ייעוץ ראשוני השאירו פרטים

מאמרים נוספים
התנגדות לצוואות

התנגדות לצוואות

התנגדות לצוואות בין אם הדדית או בין אם לא – הוא הליך משפטי אשר מתנהל בבית המשפט לענייני משפחה. צוואה הדדית היא צוואה

קרא עוד >>
עריכת צוואה

עריכת צוואה

מדוע לצוואה וייפוי כוח מתמשך אין גיל כמעט כל אחד מאיתנו עבר או יעבור בחייו מסלול דומה – שחרור מהצבא, טיול גדול, לימודים

קרא עוד >>
המלצות

לייעוץ ראשוני מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם